دوپلی کالر

کاتالوگ رنگ اسپری های رال دوپلی کالر

امکان تغییر در رنگ رویتی در مانیتور و رنگ اصلی وجود دارد.

رنگ

 نام لاتین رنگ

 RAL

 واحد

 کد رال

 اسپری رنگ رال 1016  SULFUR YELLOW  RAL 1016  400 میل 1016
  اسپری رنگ رال 1018  ZINK YELLOW  RAL 1018   400 میل
1018
  اسپری رنگ رال 1021  RAPE YELLOW  RAL 1021   400 میل
1021
  اسپری رنگ رال 1028  MELON YELLOW  RAL 1028   400 میل 1028
  اسپری رنگ رال 2003  PASTEL ORANGE  RAL 2003   400 میل 2003
  اسپری رنگ رال 2004  PURE ORANG  RAL 2004   400 میل 2004
  اسپری رنگ رال 2001  RED ORANGE  RAL 2001   400 میل 2001
  اسپری رنگ رال 3012  BEIGE RED  RAL 3012   400 میل 3012
  اسپری رنگ رال 3028 PURE RED  RAL 3028   400 میل 3028
  اسپری رنگ رال 3020 TRAFFIC RED  RAL 3020   400 میل 3020
  اسپری رنگ رال
GOLD SMITH 3020
 TRAFFIC RED  RAL 3020
GOLD SMITH
  400 میل GOLD SMITH 3020
  اسپری رنگ رال 3000  FLAME RED  RAL 3000   400 میل 3000
  اسپری رنگ رال 3003  RUBY RED  RAL 3003   400 میل 3003
  اسپری رنگ رال 3004  PURPLE RED  RAL 3004   400 میل 3004
  اسپری رنگ رال 3007  BLACK RED  RAL 3007   400 میل 3007
  اسپری رنگ رال 4003  HEATHER VIOLET  RAL 4003   400 میل 4003
  اسپری رنگ رال 4010  TELEMAGENTA  RAL 4010   400 میل 4010
  اسپری رنگ رال 4005  BLUE LILAC  RAL 4005   400 میل 4005
  اسپری رنگ رال 4006  TRAFFIC PURPLE  RAL 4006   400 میل 4006
  اسپری رنگ رال 4007  PURPLE VIOLET  RAL 4007   400 میل 4007
  اسپری رنگ رال 5024  PASTEL BLUE  RAL 5024   400 میل 5024
  اسپری رنگ رال 5012  LIGHT BLUE  RAL 5012   400 میل 5012
  اسپری رنگ رال 5015  SKY BLUE  RAL 5015   400 میل 5015
  اسپری رنگ رال 5018  TURQUOISE BLUE  RAL 5018   400 میل 5018
  اسپری رنگ رال 5021  WATER BLUE  RAL 5021   400 میل 5021
  اسپری رنگ رال 5023  DISTANT BLUE  RAL 5023   400 میل 5023
  اسپری رنگ رال 5010  GENTIAN BLUE  RAL 5010   400 میل 5010
  اسپری رنگ رال 5020  OCEAN BLUE  RAL 5020   400 میل 5020
  اسپری رنگ رال 5013  COBALT BLUE  RAL 5013   400 میل 5013
  اسپری رنگ رال 5002  ULTRAMARINE BLUE  RAL 5002   400 میل 5002
  اسپری رنگ رال 6019  PASTEL GREEN  RAL 6019   400 میل 6019
  اسپری رنگ رال 6027  LIGHT GREEN  RAL 6027   400 میل 6027
  اسپری رنگ رال 6018  YELLOW GREEN  RAL 6018   400 میل 6018
  اسپری رنگ رال 6021  PALE GREEN  RAL 6021   400 میل 6021
  اسپری رنگ رال 6011  RESEDA GREEN  RAL 6011   400 میل 6011
  اسپری رنگ رال 6029  MINT GREEN  RAL 6029   400 میل 6029
  اسپری رنگ رال 6005  MOSS GREEN  RAL 6005   400 میل 6005
  اسپری رنگ رال 6009  FIR GREEN  RAL 6009   400 میل 6009
  اسپری رنگ رال 7035  LIGHT GRAY  RAL 7035   400 میل 7035
  اسپری رنگ رال 9006  SILVER ALUMINIUM  RAL 9006   400 میل 9006
  اسپری رنگ رال 9007  GRAY ALUMINIUM  RAL 9007   400 میل 9007
  اسپری رنگ رال 7001  SILVER GRAY  RAL 7001   400 میل 7001
  اسپری رنگ رال 7032  FLINT GRAY  RAL 7032   400 میل 7032
  اسپری رنگ رال 7030  STONE GRAY  RAL 7030   400 میل 7030
  اسپری رنگ رال 7037  DUSTY GRAY  RAL 7037   400 میل 7037
  اسپری رنگ رال 7012  BASALT GRAY  RAL 7012   400 میل 7012
  اسپری رنگ رال 7016  ANTHRACITE GREY  RAL 7016   400 میل 7016
  اسپری رنگ رال 8001  OCHRE BROWN  RAL 8001   400 میل 8001
  اسپری رنگ رال 8002  SIGNAL BROWN  RAL 8002   400 میل 8002
  اسپری رنگ رال 8003  CLAY BROWN  RAL 8003   400 میل 8003
  اسپری رنگ رال 8012  RED BROWN  RAL 8012   400 میل 8012
  اسپری رنگ رال 8011  NUT BROWN  RAL 8011   400 میل 8011
  اسپری رنگ رال 8017  CHOCOLATE BROWN  RAL 8017   400 میل 8017
  اسپری رنگ رال 9001  CREAM  RAL 9001   400 میل 9001
  اسپری رنگ رال 1015  LIGHT IVORY  RAL 1015   400 میل 1015
  اسپری رنگ رال 1014  IVORY  RAL 1014   400 میل 1014
  اسپری رنگ رال 1001  BEIGE  RAL 1001   400 میل 1001
  اسپری رنگ رال کلر شفاف  GLOSSY CLEAR  —   400 میل  کلر شفاف
  اسپری رنگ رال کلر مات  MATT CLEAR  —   400 میل کلر مات
  اسپری رنگ رالآستر عمومی  UNIVERSAL PRIMER  —   400 میل آستر طوسی
  اسپری رنگ رال 9016  TRAFFIC WHITE  RAL 9016   400 میل 9016
  اسپری رنگ رال 9010  PURE WHITE  RAL 9010   400 میل 9010
  اسپری رنگ رال سفید مات  WHITE MATT   400 میل سفید مات
  اسپری رنگ رال 9002  GRAY WHITE  RAL 9002   400 میل 9002
  اسپری رنگ رال 9005  BLACK MATT  RAL 9005   400 میل 9005
  اسپری رنگ رال 9005  BLACK GLOSSY  RAL 9005   400 میل 9005
  اسپری رنگ کروم نقره ای رال  EFFECT
SILVER CHROME
 —   400 میل کروم نقره ای
  اسپری رنگ طلایی رال  EFFECT
GOLD
 —   400 میل رنگ طلایی
  اسپری رنگ مسی  EFFECT
COPPER
 —   400 میل رنگ مسی
اسپری رنگ رال  اسپری رنگ  دوپلی کالر    رنگ اسپری  رنگ
کد رال  RAL COLOR  COLOR RAL  اسپری آکریلیک فروشگاه اسپری رنگ

امکان تغییر در رنگ رویتی در مانیتور و رنگ اصلی وجود دارد.

تلفن سفارش : 77833030-021