اسپری کلر خودرویی دوپلی کالر

اسپری کلر خودرویی دوپلی کالر محصولی جدید و عالی برای سطوحی که از اسپری رنگ خودرویی استفاده شده و نیاز به فیکس کردن سطح رنگ زیرین دارد.
اسپری کلر خودرویی دوپلی کالر سریع خشک بوده و مناسب برای تمامی سطوح رنگ شده می باشد.

اسپری کلر خودرویی دوپلی کالر در ایران تولید می شود .

اسپری دودی