اسپری های رنگی دوپلی کالر | اسپری کیلر دوپلی کالر | اسپری دوپلی کالر چیست | اسپری رینگ دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز آبی 5021 دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز آبی 5021 دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز آبی 5021 دوپلی کالر Water Blue   اسپری رنگ 5015 رال به رنگ سبز آبی پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ویژ...

ادامه مطلب

اسپری رنگ آبی اقیانوسی 5020 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی اقیانوسی 5020 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی اقیانوسی 5020 دوپلی کالر Ocean Blue اسپری رنگ 5015 رال به رنگ آبی اقیانوسی پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ویژ...

ادامه مطلب

اسپری رنگ آبی فیروزه ای 5018 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی فیروزه ای 5018 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی فیروزه ای 5018 دوپلی کالر Turquoise Blue اسپری رنگ 5018 رال به رنگ آبی فیروزه ای پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ...

ادامه مطلب

اسپری رنگ آبی آسمانی 5015 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی آسمانی 5015 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی آسمانی 5015 دوپلی کالر Sky Blue اسپری رنگ 5015 رال به رنگ آبی آسمانی پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ویژگی‌‌ ا...

ادامه مطلب

اسپری رنگ آبی کبالت 5013 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی کبالت 5013 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی کبالت 5013 دوپلی کالر Cobalt Blue اسپری رنگ 5013 رال به رنگ آبی کبالت پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ویژگی‌‌ ...

ادامه مطلب

اسپری رنگ آبی روشن 5012 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی روشن 5012 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی روشن 5012 دوپلی کالر Light Blue اسپری رنگ 5012 رال به رنگ آبی روشن پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ویژگی‌‌ این...

ادامه مطلب

اسپری رنگ آبی جنتیانا 5010 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی جنتیانا 5010 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی جنتیانا 5010 دوپلی کالر Gentian Blue اسپری رنگ 5010 رال به رنگ آبی جنتیانا پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ویژ...

ادامه مطلب

اسپری رنگ آبی سیر 5002 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی سیر 5002 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی سیر 5002 دوپلی کالر Ultramarine Blue اسپری رنگ 5002 رال به رنگ آبی سیر پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ویژگی‌‌...

ادامه مطلب

اسپری رنگ سرخابی 4010 دوپلی کالر

اسپری رنگ سرخابی 4010 دوپلی کالر

اسپری رنگ سرخابی 4010 دوپلی کالر Telemagenta   اسپری رنگ 4010 رال به رنگ سرخابی پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ویژگ...

ادامه مطلب

اسپری رنگ بادمجانی 4007 دوپلی کالر

اسپری رنگ بادمجانی 4007 دوپلی کالر

اسپری رنگ بادمجانی 4007 دوپلی کالر Purple Violet اسپری رنگ 4007 رال به رنگ بادمجانی پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ویژگی‌‌ ...

ادامه مطلب